Sisseastujale

Muusikakooli põhiõppe osakonda võetakse vastu muusikalisi eeldusi omavaid isikuid sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsed toimuvad vastavalt vajadusele kas kevadel, õppeaasta lõpus või suve lõpus, vahetult enne uue kooliaasta algust.
Lapsevanem esitab muusikakooli astumisel vormikohase avalduse muusikakooli direktori nimele ja isikut tõendava dokumendi.
Sisseastumiskatsetel hinnatakse õpilaskandidaati kümnepallisüsteemis järgmistes oskustes:

  • laulmine
  • rütmikatse
  • helikõrguste järelelaulmine
  • mälukatse

Sisseastumiskatse hinnete summeerimisel arvutatakse välja sisseastuja keskmine hinne.
Väljaspool Jõgeva valda elavate laste muusikakooli tegevusest osavõtt reguleeritakse Jõgeva Vallavalitsuse ja õpilase elukohajärgse omavalitsuse vahelise lepinguga.
Muusikakoolis on muusikalise alghariduse omandamine tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab Jõgeva Vallavolikogu.
Kui õpilane osutub Jõgeva Muusikakooli vastuvõetuks, siis sõlmitakse lapsevanema ja Jõgeva Muusikakooli vahel teenuse osutamise leping.