Sisseastujale

Muusikakooli võetakse vastu muusikalisi eeldusi omavaid isikuid sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsed toimuvad vastavalt vajadusele kas kevadel, õppeaasta lõpus või suve lõpus, vahetult enne uue kooliaasta algust.

Lapsevanem esitab muusikakooli astumisel vormikohase avalduse muusikakooli direktori nimele ja isikut tõendava dokumendi.

Sisseastumiskatsete korraldamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad muusikakooli direktor ja kõik põhikohaga õpetajad. Sisseastumiskatsetel hinnatakse õpilaskandidaati kümnepallisüsteemis:

  • laulmine
  • rütmikatse
  • helikõrguste järelelaulmine
  • mälukatse

Sisseastumiskatse hinnete summeerimisel arvutatakse välja sisseastuja keskmine hinne.
Väljaspool Jõgeva linna elavate laste muusikakooli tegevusest osavõtt reguleeritakse Jõgeva Linnavalitsuse ja õpilase elukohajärgse omavalitsuse vahelise lepinguga.

Muusikakoolis on muusikalise alghariduse omandamine tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab Jõgeva Linnavolikogu.

Kui õpilane osutub Jõgeva Muusikakooli vastuvõetuks, siis sõlmitakse lapsevanema ja Jõgeva Muusikakooli vahel teenuse osutamise leping.